Events List

Sexual Relations, Sexual Patterns, Sexual Grounding

sexualroots2016For English translation scroll down this page!

Cursus Inhoud:
Als tantratrainer, incl tantramasseur ben je in een totale energetische uitwisseling met je cliënt. Al zijn energieën zijn voelbaar in jou en jouw energieën zijn voelbaar in hem.

In jullie ontmoeting speelt zich veel meer af dan wat aan de oppervlakte zichtbaar is. In de bovenstroom ontmoeten jullie gedachtestromen, gevoelsstromen en lichamelijke gewaarwordingen elkaar, maar in de onderstroom worden diepere gevoelslagen, patronen, kwetsuren en pijnen, verborgen en verboden gevoelens aangeraakt. Kennis van al deze lagen is een voorwaarde om een neutrale liefdevolle tantratrainer te kunnen zijn.

In deze driedaagse ervaringsgerichte training krijg je inzicht in al deze lagen, zowel bij jezelf als bij cliënten. Dit geeft je zicht op zowel je kwaliteiten als je grenzen in het werken als tantra masseur / trainer.

Je leert de mechanismen van seksuele overdracht en tegenoverdracht kennen en daarbij je eigen kwetsbaarheden en valkuilen onder ogen zien. Je krijgt tools aangereikt om jezelf in zoveel mogelijk situaties op een neutrale liefdevolle houding af te stemmen.

LEERDOELEN
Algemeen: gericht op kennis van seksuele dynamieken, zelfkennis, verbinding maken, helen en afstemmen op liefde,wijsheid en kracht.

Specifiek: Kennis van de factoren die inwerken op de huidige seksuele realiteit, deze in een cliëntrelatie kunnen detecteren en ook de eigen factoren die doorwerken in je client contacten kunnen doorvoelen, benoemen en neutraliseren.
Inzicht verwerven in de intra en interpersoonlijke dynamieken in alle verschillende lagen tijdens het geven van een tantrische massage of het intiem begeleiden als tantra trainer.
Deze dynamieken in jezelf kunnen voelen en benoemen en er in een clientrelatie mee kunnen werken.
Kennis in de seksuele overdracht en tegenoverdracht binnen lichaamsgericht werken met clienten.
Eigen mogelijkheden, valkuilen, grenzen en werkpunten in het functioneren als tantra trainer leren kennen.
Eigen onvervulde en niet geheelde kanten leren onderscheiden, zodat deze geen valkuil zijn in het intiem werken met clienten
Tools leren gebruiken om jezelf af te stemmen op een neutrale en liefdevolle benadering door het afstemmen van je innerlijke liefdestroom op liefde, door je te verankeren in de vertikale as tussen je hart en geslacht en door het toepassen van de innerlijke liefdescirkel.

Meer informatie over de docent:

http://www.schoolvoorlevenskunsten.eu/C959-Maarten-Ghysels.html

Registreren: stuur ons een email met je naam, mobiele nummer en de titel van de cursus waarvoor je wilt registreren. Dan krijg je alle nodige info en inschrijfformulier toegestuurd. Voor meer info bel met: 06 499 87 435.

Info in English:

More information about the teacher, Dr. Maarten Ghysels:

http://www.schoolvoorlevenskunsten.eu/C959-Maarten-Ghysels.html

Course Content:
As a tantra trainer or tantra masseur you are in a total energy exchange with your client. All his energies are felt in you and your energies are felt in him.

Your session takes energetically much more than what is visible on the surface. In the upstream you will meet your thought patterns, feelings and body sensations flowing together with your client, but in the undertow deeper emotional layers, patterns, emotional injuries and pains, and hidden forbidden feelings are touched during the treatment or training. Knowledge of all these layers is a prerequisite to become a neutral, loving tantra trainer.

In this three-day experiential training you get insight into all these layers, both for yourself and clients. This will give you insight into both your strengths and your limits in working as tantra masseur / trainer.

You will learn about the mechanisms of sexual transference and countertransference, while facing your own vulnerabilities and pitfalls. You get offered tools to tune yourself in many situations as possible to a neutral loving attitude.

LEARNING OBJECTIVES
General: focus on knowledge of sexual dynamics, deeper self-knowledge, connect, heal and harmonize love, wisdom and power.

Specific: Knowledge of the issues affecting today’s sexual reality, it can detect a client relationship and the specific factors that will influence your client contacts through touch, identify and neutralize them.
Gain insight into the intra- and interpersonal dynamics in all different layers while giving a tantric massage or intimate tantra training.
You will learn to experience and feel these dynamics in yourself, name them and work with a client relationship.
Knowledge in the sexual transference and countertransference in body-oriented (somatic) work with clients.
Own possibilities, pitfalls, borders and evaluation points in functioning as a tantra trainer / tantra masseur.
You will learn to discern own unfulfilled and unhealed sides, so that no pitfalls in the intimate work with clients will show up.
Use tools in order to learn to align yourself with a neutral and loving approach by tailoring your inner flow of love into transpersonal love, by anchoring you in the vertical axis between your heart and sex, and by applying the inner love circle.

Teacher(s): Dr. Maarten Ghysels (Belgium), Luna Veldhuizen, Ass. Prof.
Course Title: Our Sexual Roots & Sexual Grounding Therapy
Dates: 18 -20 March 2016
Location: Connection University Campus, Rotterdam, The Netherlands
Spoken language: Flemish / English
Study points: 4

Please note:

• This course can also be taken as a separate course (with or without CU certification)
• This a joint venture course with the Love Academy
• Price per person € 375,- (= early bird booking, until six weeks before the start of the course), regular price € 400,-
• Meals and overnight stay are not included in the course price.
• Optional & Additional: Sheets & Towel € 10,- per person, per weekend
• Certificate of Attendance for free
• Examination and CU Certificate € 350,-

Register: send us an email with your name, mobile number and the title of the course for which you want to register. You will receive all necessary information and registration form. For more information call: +31 (0)6 499 87 435.

Log In

Create an account